REGULAMIN

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FANSHOME.PL

 • 1 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Sprzedawca – FOOTBALL CLUB z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-218) przy ulicy Zamenhofa 17, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku – Gdańsk Północ VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193097 , NIP 779-00-22-122. Nazwa skrócona Sprzedawcy w e-sklepie: FANS HOME
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Kupującym może być jedynie osoba, która dokona rejestracji w sklepie internetowym.
 4. Produkty – towary oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę.
 5. Konsument – osoba fizyczna kupująca od Sprzedawcy Produkty.
 6. Serwis – serwis internetowy w domenie www.fanshome.pl, do którego prawa przysługują Sprzedawcy
 7. e-Sklep – część Serwisu, umieszczona w domenie www.fanshome.pl, w której Sprzedawca oferuje Produkty (fanshome.pl). E-sklep jest własnością firmy FOOTBALL CLUB sp. z o.o.
 8. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na mocy której Kupujący nabywa od Sprzedawcy Produkt za określoną cenę.
 9. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Serwisu, opisane w § 3 ust. 1 Regulaminu;
 10. Newsletter – usługa opisana w § 12 Regulaminu polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę Kupującemu elektronicznego biuletynu zawierającego informacje o produktach i usługach świadczonych przez Sprzedawcę.
 11. Prawo do odstąpienia – prawa Kupującego do odstąpienia od Umowy sprzedaży wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a szczegółowo opisane w § 8 Regulaminu.
 12. Dni robocze – okres pracy e-Sklepu, to jest termin od poniedziałku do piątku każdego tygodnia roku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupu produktów w e-Sklepie, a także zasady korzystania z konta założonego przez Kupującego w celu dokonania zakupu Produktów.
 2. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
 3. Regulamin jest udostępniony Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 • 3 Świadczenie Usług elektronicznych
 1. Sprzedawca świadczy następujące Usługi elektroniczne drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.):
 2. usługę utrzymywania konta Kupujących w Serwisie, ułatwiającego i przyspieszającego zawieranie Umów sprzedaży oraz umożliwiającego wgląd w historię zamówień;
 3. usługę zawierania na odległość Umów sprzedaży;
 4. usługę Newsletter, opisaną w § 12 Regulaminu.
 5. Usługi elektroniczne są świadczone nieodpłatnie.
 6. W celu świadczenia Usług elektronicznych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o świadczenie Usług elektronicznych. Umowa ta jest zawierana w momencie aktywacji konta w Serwisie (przez Kupującego) za pomocą linku udostępnionego przez Sprzedawcę.
 7. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług elektronicznych na zasadach określonych w § 8 Regulaminu. 

 

 • 4 Zakładanie i utrzymanie konta w Serwisie
 1. Przeglądanie asortymentu e-Sklepu nie wymaga rejestracji w Serwisie. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty wymaga zarejestrowania się (założenia konta) w Serwisie zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 2. W celu założenia konta w Serwisie, Kupujący wypełnia udostępniony przez Sprzedawcę formularz rejestracyjny, w którym podaje dane wymagane przez Sprzedawcę do założenia konta, w szczególności imię, nazwisko, adres rozliczeniowy i dostawy, adres poczty elektronicznej, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu i oświadcza, że akceptuje treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca potwierdza założenie konta w Serwisie, wysyłając do Kupującego wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. W celu aktywowania konta Kupujący zobowiązany jest kliknąć w link zawarty w wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę.
 4. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Kupujący powinien dysponować:
 5. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
 6. przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 7. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script oraz akceptacji cookies (Polityka cookies jest dostępna w Serwisie). 
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta Kupującego, jeżeli uzna jego działanie za naruszające obowiązujące przepisy, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich lub zasady współżycia społecznego, a także postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Kupującego Sprzedawca informuje Kupującego poprzez wysłanie maila na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w Serwisie.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane wystąpieniem okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

 

 • 5 Informacje o Produktach i promocje
 1. Sprzedawca zamieszcza w e-Sklepie informacje o Produktach, podając w szczególności ceny Produktów.
 2. Ceny podane w e-Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto) oraz nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w e-Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 
 5. Mimo wszelkich starań niektóre przedstawione fotografie i grafiki produktów mogą odbiegać od rzeczywistości, co nie stanowi podstawy do reklamacji i wszelkich roszczeń.
  Wszystkie nazwy, zdjęcia i znaki firmowe lub towarowe, niebędące własnością firmy FOOTBALL CLUB Sp. z o.o. występujące w Sklepie oraz w dokumentacji, należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie informacją handlową
  Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu dostosowania fotografii i rysunków do realnych parametrów dot. produktów prezentowanych na www.FANSHOME.pl.

 

 • 6 Zasady składania zamówienia na Produkty i proces zakupu Produktów
 1. Umieszczenie Produktu w e-Sklepie stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia Produktu) przez Kupującego.
 2. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru Produktu, jego rodzaju, ilości, sposobu płatności i formy dostawy.
 3. Przed złożeniem zamówienia Kupujący otrzyma informację o łącznej cenie zamówionych Produktów oraz kosztach ich dostawy.
 4. Złożenie zamówienia następuje z momentem naciśnięcia przez Kupującego guzika stwierdzającego obowiązek zapłaty. Może to nastąpić po wypełnieniu w e-Sklepie wszystkich formalności związanych z procesem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy na adres mailowy podany przy zakładaniu konta w Serwisie, potwierdzenie złożenia zamówienia.
 6. W razie błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości, informując o tym Kupującego. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
 7. Akceptacja zamówienia, o której mowa w ust. 5 powyżej, następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
 8. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w momencie akceptacji przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego, zgodnie z powyższymi postanowieniami.

 

 • 7 Sposoby i terminy płatności
 1. Kupujący może dokonać zakupu jedynie poprzez płatność online.
 2. Kupujący po złożeniu zamówienia zostanie przekierowany na stronę płatności online. Płatność następuje od razu po złożeniu zamówienia.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Płatność online dokonywana jest zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu obowiązującego u podmiotu realizującego płatność online, który jest udostępniany Kupującemu przy realizacji płatności online.
 4. Kupujący nie ma możliwości płatności za pobraniem.
 5. Kupujący nie ma możliwości zapłacenia części w drodze płatności online a części za pobraniem pocztowym.
 6. Kupujący składający zamówienie w imieniu podmiotu gospodarczego zobowiązany jest do dokonania płatności jako podmiot gospodarczy, który reprezentuje. Oznacza to, iż faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę, zawierać będzie dane widniejące na dokumencie przelewu.
 7. Klient ma możliwość płacić także kartą płatniczą. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

 

 • 8 Realizacja zamówienia i dostawa Produktu
 1. Realizacja zamówienia złożonego przez Kupującego następuje poprzez wysyłkę Produktów na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 2. Przesyłki realizowane są na terenie całej Polski. Opłata za wysyłkę zagraniczną jest ustalana indywidualnie
 3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego niezwłocznie po akceptacji zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty za zakup towaru.
 4. Kupujący, który złożył Zamówienie, otrzyma od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres email, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując niniejszy regulamin upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. Dz. U. z 2016 r. poz.710 ze zm.

4A. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

 1. Wysyłka Produktu następuje nie wcześniej niż po zapłacie przez Kupującego kwoty za dokonanie zakupów. W przypadku Produktów oznaczony jako „dostępne” wysyłka Produktów w dni robocze następuje:

– W dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta) zamówienia nie będą realizowane. Realizacja zamówień nastąpi w pierwszym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.

 1. Czas dostawy Produktów następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego (firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej), zwykle nie dłużej niż w ciągu 48 godzin od dnia wysyłki Produktu. Paczki dostarczane za pomocą firmy kurierskiej realizowane są w ciągu 48 godzin od momentu zlecenia firmie kurierskiej realizacji transportu przez Sprzedawcę
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca określi zasady odmiennie w e-Sklepie.
 3. Koszty dostawy Produktu zależą wagi i wymiarów przesyłki. Koszty dostawy podawane są przy potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego (płatność online – warunki dotyczące kosztów zawarte są w zakładce “Dostawa”).
 4. Ostateczny koszt dostawy z uwzględnieniem ilości zamówionych Produktów wskazany jest Kupującemu przed złożeniem zamówienia.
 5. W przypadku dokonania zamówienia kilku Produktów Sprzedawca może podjąć decyzję o dostawie Produktów do Kupującego w osobnych przesyłkach, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący nie zostanie obciążony wyższym kosztem dostawy niż zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 6. W przypadku niedostępności towaru w e-sklepie, czas wysyłki może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji obsługa e-sklepu skontaktuje się droga mailową lub telefoniczną z kupującym i poinformuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta e-Sklepu była aktualna. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego na Produkt aktualnie niedostępny w e-Sklepie, Sprzedawca anuluje zamówienie, a Umowa sprzedaży wygasa, o czym Kupujący zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania o wygaśnięciu Umowy sprzedaży.

 

 • 9 Prawo odstąpienia
 1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od każdej Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) oraz poniższymi postanowieniami
 2. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą  – szczegóły dotyczące odstąpienia od umowy: TUTAJ

 

 • 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu Produktu bez wad. 
 2. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

 

 • 11  Reklamacje
 1. Kupującemu przysługuje prawo do składania reklamacji w przypadku nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez Kupującego, w tym w przypadku stwierdzenia wad Produktu oraz w razie wadliwego świadczenia Usług elektronicznych w ramach Serwisu.
 2. Regulamin dotyczący Reklamacji – do pobrania TUTAJ
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 

 • 12  Przetwarzanie danych osobowych
 1. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Kupującego niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług elektronicznych.
 2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego.
 3. Sprzedawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
 4. nazwisko i imię Klienta,
 5. numer NIP,
 6. login,
 7. adres zamieszkania lub do korespondencji,
 8. adres poczty elektronicznej,
 9. numer telefonu.
 10. Udostępniając formularz rejestracyjny, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, Sprzedawca określa dane osobowe Kupującego, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia danej Usługi elektronicznej.
 11. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług elektronicznych przez Sprzedawcę.
 12. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):
 13. oznaczenia identyfikujące Kupującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
 14. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
 15. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych,
 16. informacje o skorzystaniu przez Kupującego z Usług elektronicznych.
 17. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 18. Sprzedawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Kupującego. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 19. Kupujący ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

 

 • 13 Newsletter, informacje handlowe oraz mailing
 1. Kupujący może zaprenumerować Newsletter poprzez podanie swojego adresu e-mail w Serwisie w polu oznaczonym „Zapisz się do Newslettera” lub wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w trakcie rejestracji konta w Serwisie lub składania zamówienia (zamówienie usługi Newsletter).

 

 1. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wybranie opcji „Wypis z Newslettera”, dostępnej po zalogowaniu w Serwisie w zakładce „Newsletter” albo poprzez skorzystanie z opcji wypisania dostępnej w otrzymanym Newsletterze albo poprzez wysłanie maila z żądaniem zaprzestania wysyłania Newslettera na adres e-mail Sprzedawcy podany w § 13 ust. 3 Regulaminu.

 

 • 14 Kontakt
 1. Kupujący może skontaktować się (porozumieć się) ze Sprzedawcą za pomocą telefonicznego Biura Obsługi Klienta, dzwoniąc na numer Infolinia dostępna jest w dni robocze, w godzinach 10-14.
 2. Koszt połączenia z infolinią jest równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej lub zgodny z cennikiem operatora.
 3. Możliwy jest również kontakt pod adresem e-mail: sklep@arka.gdynia.pl
 4. Wszelkie oświadczenia, dla których w świetle postanowień Regulaminu wymagane jest zachowanie formy pisemnej, w tym  oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia oraz złożenie reklamacji, powinny być skierowane na następujący adres Sprzedawcy: Football Club Sp. z o.o. 81-218 Gdynia ul.Zamenhofa 17, z dopiskiem „e-Sklep”.

 

 • 15 Rozwiązywanie sporów
 1. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w zakresie wykonania Umowy sprzedaży, w tym co do sposobu załatwienia reklamacji złożonej przez kupującego, mogą być rozstrzygane pozasądowo w postępowaniu mediacyjnym lub pojednawczym.
 2. Kupujący może skorzystać z pośrednictwa mediatora działającego w ramach jednej z poniższych jednostek:
 3. Polskie Centrum Mediacji, ul. Jagiellońska 58 lok. 122, 03-468 Warszawa
 4. Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa
 5. Centrum Mediacji Gospodarczej, Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa

albo innych podobnych jednostek. 

 1. Rozpatrzenie sprawy z udziałem mediatora będzie wiązało się z koniecznością zapłaty mediatorowi wynagrodzenia w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

 

 • 16 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmienionym Regulaminie Sprzedawca informuje na stronach Serwisu oraz drogą mailową na adres Kupującego podany podczas rejestracji w Serwisie. Klient posiadający konto w Serwisie, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi utrzymywania konta w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania go o zmianach Regulaminu. Wypowiedzenie umowy skutkuje na dzień wprowadzenia zmiany do Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego o umowie sprzedaży.
 3. Do Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Integralnymi częściami Regulaminu są:
 5.    Załącznik nr 1 – wzór formularza do wykonania Prawa odstąpienia;
 6.    Załącznik nr 2 – wzór formularza reklamacyjnego.
 7. Spory w stosunkach między Sprzedawcą a Kupującym będącym przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sąd właściwy według siedziby konsumenta.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.